فریب دادن مردم! (عکس)

فریب دادن مردم! (عکس)

 

در داوری در مورد دیگران

عامه مردم ، بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری میکنند . . .

 

فریب دادن مردم آسانتر از این است که آنها رو متعاقد کنی که فریب خورده اند

مارک تواین

فریب دادن مردم! (عکس)

حقیقت نوشت

در داوری در مورد دیگران

عامه مردم ، بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری میکنند . . .