فقر فرهنگی یعنی این ! (عکس)

مجموعه : جامعه و سیاست
فقر فرهنگی یعنی این ! (عکس)
"تنگه واشی" در نزدیکی فیروزکوه ، محلی توریستی و تفریحی است . یکی از آثار تاریخی آن ، کنده کاری هنری بر روی کوه است که نشان از هنر ایرانیان دارد و در عین حال ، یادگاری های نوشته شده بر روی آن ، نشان از بی هنری و فقر فرهنگی یادگاری نویسان است و این دو (تابلوی سنگی و یادگاری های رنگی) نمایش تأمل برانگیزی از وجوه متضاد ما ایرانیان است.

 
 
 lمنبع : عصر ایران