فقط خوبیهایم را به خاطر آور … ( دوستی )

مجموعه : عاشقانه
فقط خوبیهایم را به خاطر آور … ( دوستی )
 
می ترسم که عمر مجال دوباره دیدنت را ندهد.
دوست من .اشکم سرازیر ازحسرت روزهای هدر رفته است .
اگر آمدی ونشانی من به گورستان شهر بود .
فقط خوبیهایم را به خاطر آور …