فیلمهای مستهجن در روابط همسران چه نقشی دارد؟

در بحث تجویز تماشای فیلمهای جنسی برای زوجینی كه یكی از همسران یا هر دو به سردمزاجی و بیمیلی جنسی مبتلا هستند…
دیدگاههای متفاوتی وجود دارد اما از نظر اینجانب، تماشای فیلمهایی كه با تصاویر جنسی همراهند، ممكن است در برخی موارد خاص در كوتاهمدت موجب تحریك جنسی شود اما در درازمدت به عللی كه به آن اشاره میكنم به از هم گسیختگی روابط زناشویی میانجامد:

 

• كاهش اعتماد به نفس: تماشای فیلمهای جنسی با توجه به رفتارهای اغراقآمیز بازیگران کمکم باعث میشود زوجین درباره طبیعیبودن عملكرد جنسی خود دچار تردید شوند و خود را بسیار ضعیفتر از آنچه هستند، بپندارند و از روابط زناشویی بیش از گذشته فاصله بگیرند.

• مقایسه منفی: جذابیتهای اغراقآمیز و تصنعی چنین فیلمهایی گاهی باعث میشود جذابیتهای همسر، كمرنگ شده و با تشدید بیمیلی جنسی همسر، میزان فعالیت جنسی زوجین از مقدار فعلی نیز كمتر شود.

• تقلید: برخی رفتارهای بازیگران این فیلمها با وجود جذابیتهای بصری، گاه بسیار دردناك و آسیبزننده است و زوجین ناآگاه که سعی در تقلید از آن دارند، موجب بیرغبتی همسر به روابط زناشویی میشود.

• وابستگی: هرچند در ابتدای امر زوجین با قصد بهبود روابط فیمابین به تماشای چنین فیلمهایی مینشینند اما در ادامه، یكی از زوجین یا هر دو متوجه میشوند كه اگر در گذشته وقتی را برای با هم بودن صرف میكردند اكنون همه یا بخشی از آن وقت را برای دیدن انواع و اقسام فیلمهای مستهجن پر میكنند و به این ترتیب، فیلمهایی كه قرار بود باعث نزدیكی بیشتر زوجین به یكدیگر شود اكنون عاملی برای فاصله بیشتر آنها از یكدیگر شده است.