قارچ خوراکی به این بزرگی دیدی ؟! + عکس

قارچ خوراکی به این بزرگی دیدی ؟! + عکس

قارچ کالواتیا کشف یک قارچ، بزرگتر از توپ بسکتبال در میشیگان . "اد" و "امی" دلانی، اهل لزلی در میشیگان، در باغچه پشت خانه شان قارچی را بزرگتر از توپ بسکتبال پیدا کردند.

این قارچ  از نوع کالواتیا گیگانتا بوده و در اروپا و شمال امریکا رشد می کند.

البته آنها نه یکی، بلکه چند قارچ بزرگ را پیدا کرده و به جاناتان والتون استاد بیولوژی در دانشگاه میشیگان نشان دادند و وی نیز نوع آن را کالواتیا تشخیص داد.

به گفته این استاد، قارچ کالواتیا تا 19 کیلوگرم وزن و 5 فوت رشد می یابد.
خانواده دلانی با دعوت از دوستان، از قارچ های بزرگ صحبت کردند اما کسی باور نکرد تا اینکه موضوع را رسانه ای کرده و روزنامه های محلی به خانه آنها ریختند.

قارچ خوراکی به این بزرگی دیدی ؟! + عکس

 

 

قارچ خوراکی به این بزرگی دیدی ؟! + عکس

 

قارچ خوراکی به این بزرگی دیدی ؟! + عکس

 

قارچ خوراکی به این بزرگی دیدی ؟! + عکس