ماهاتما گاندی

ماهاتما گاندی
به یاد داشته باش؛
 من می‌‌توانم خوب،بد،خائن، وفادار، فرشته ‌خویا شیطان صفت باشم،
من می‌توانم تو را دوست داشته یا از تو متنفر باشم.
نامت را انسانى باهوش بگذار اگر انسان‌ها را از پشت نقاب‌هاى متفاوتشان شناختى، و یادت باشد که کارى نه چندان راحت است.
من قابل ستایشم، و تو هم. یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد به خاطر بیاورى که آنهایى که هر روز می‌بینى و مراوده می‌کنى همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان، با نقابى متفاوت، اما همگى جایزالخطا.
دوستانم مرا همین گونه پیدا می‌کنند و می‌ستایند، حسودان از من متنفرند ولى باز می‌ستایند، دشمنانم کمر به نابودیم بسته‌اند و همچنان می‌ستایندم، چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت، نه حسودى و نه دشمنى و نه حتى رقیبى.
تو نمی‌توانى برایم به قضاوت بنشینى و حكمی صادر كنی و من هم، قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروى ماورایى خداوندگار است.
این جهان مملو از انسان‌هاست، پس این جهان می‌تواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد.
می توانى دوستم داشته باشى همین گونه که هستم، و هم می توانى از من متنفر باشى بى هیچ دلیلى و من هم چرا که ما هر دو انسانیم.
لیاقت انسان‌ها کیفیت زندگى را تعیین می‌کند نه آرزوهایشان و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى.
تو هم به یاد داشته باش؛ منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است، تویى که تو از من می‌سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.
 
 
ماهاتما گاندی
 

من می‌توانم سکوت کنم،

نادان و یا دانا باشم،

چرا که من یک انسانم،

و این‌ها صفات انسانى است،

و تو هم به یاد داشته باش؛

من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى،

من را خودم از خودم ساخته‌ام،

تو را دیگرى باید برایت بسازد.
 
 

ماهاتما گاندی

 
این هفت مورد بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:
۱. ثروت، بدون زحمت
۲. لذت، بدون وجدان
۳. دانش، بدون شخصیت
۴. تجارت، بدون اخلاق
۵. علم ، بدون انسانیت
۶. عبادت، بدون ایثار
۷. سیاست، بدون شرافت