متن سنگ قبر مرحوم منوچهر نوذری

متن سنگ قبر مرحوم منوچهر نوذری
ز حق توفیق خدمت خواستم دل گفت پنهانی
چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی
 
 متن سنگ قبر مرحوم منوچهر نوذری

روحش شاد و یادش گرامی