مردی که شب ها با جنازه همسرش می خوابد (عکس)

مردی که شب ها با جنازه همسرش می خوابد (عکس)
 
این مرد با اینکه همسرش مرده است ولی هنوز هم این موضوع را باور نکرده است و باهاش کنار نیامده است. او جنازه همسرش را در یک مجسمه قرار داده و با او زندگی می کند .
مردی که شب ها با جنازه همسرش می خوابد (عکس)
لی وان کسی است که ۲سال است همسرش را از دست داده و علیرغم قانون برای او مجسمه ای ساخته و او را در مجسمه قرار داده و مانع دفن وی شده کارشناسان دلیل این کار را کنار نیامدن با مرگ همسر می دانند.
مردی که شب ها با جنازه همسرش می خوابد (عکس)