از مسیر مربع ها عبور کنید (تست هوش)

از مسیر مربع ها عبور کنید (تست هوش)

این تست هوش جالب و عجیب را با عبور از مربع ها حل کنید. در شکل فوق، باید از یک نقطه شروع کنید، بدون اینکه از مسیری دوبار عبور کنید ( و البته حرکت شما باید بصورت پیوسته باشد) به نقطه شروع بازگردید به طوری که کل مسیر را پیموده باشید.

از مسیر مربع ها عبور کنید (تست هوش)

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست هوش :

 

از مسیر مربع ها عبور کنید (تست هوش)

منبع : آی هوش