مصرف الكل بر روی فشارخون اثر دارد

مجموعه : پزشکی و سلامت
مصرف الكل بر روی فشارخون اثر دارد

مصرف الكل بر روی فشارخون اثر دارد و به طور كلی هر چه بیشتر الكل مصرف شود.

 

فشارخون هم بالاتر خواهد رفت.

مصرف الكل بر روی فشارخون اثر دارد

افرادی كه زیاد مشروب می خورند دارای فشارخون بالاتری بوده و خطر سكته مغزی در آنها زیاد است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز