معمای جالب اعداد ! ( تست ریاضی)

معمای جالب اعداد ! ( تست ریاضی)
 

پرسش 1

كدام عدد 4 رقمی است كه رقم یكان هزار آن دو برابر رقم یكانش و دو تا بیشتر از رقم صدگانش باشد؟ رقم دهگان این عدد یكی بیشتر از رقم یكان هزار و 5 واحد بیشتر از رقم یكانش است.

معمای جالب اعداد ! ( تست ریاضی)

 

پرسش 2

 

چگونه می‌توانید این 6 قطعه را در كنار هم قرار دهید تا تصویر نهایی شبیه به شكل وسط باشد. این قطعات دو رو هستند و تصویر طرف مقابل آنها معكوس سطح رویی است.

 

معمای جالب اعداد ! ( تست ریاضی)

 

پرسش 3

 

در این شكل چند Eمشابه آنچه در گوشه سمت راست بالای تصویر می‌بینید در ابعاد و جهت‌های مختلف پیدا می‌كنید؟

معمای جالب اعداد ! ( تست ریاضی)

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

پاسخ 1

 

این عدد چهار رقمی عدد 8694 است كه رقم یكان هزار آن دو برابر رقم یكانش و دو تا بیشتر از رقم صدگانش است و رقم دهگان این عدد نیز یكی بیشتر از رقم یكان هزار و 5 واحد بیشتر از رقم یكانش است.

 

 

پاسخ 2

 

اگر قطعات را مانند آنچه در شكل می‌بینید در كنار هم قرار دهید می‌توانید از این قطعات شكل اصلی را بسازید.

معمای جالب اعداد ! ( تست ریاضی)

 

پاسخ 3

 

همان‌طور كه در تصویر مشاهده می‌كنید مجموع E‌هایی كه در تصویر می‌بینید برابر است با44

 

معمای جالب اعداد ! ( تست ریاضی)

  

منبع:jamejamonline.ir