معمای جالب سیم کشی مشابه

معمای جالب سیم کشی مشابه

معمای سیم کشی های مشابه

 

چند نوع سيم کشی داریم، می خواهیم با شرایطی خاص، هر کدام را دوبرابر کنیم.

 

با کنار هم قرار دادن دو نسخه مشابه از کدام نوع سيم، میتوان يک چندضلعی بسته ساخت که خودش را قطع نکند و همهٔ اضلاعش افقی و يا عمودی باشد؟

 

معمای جالب سیم کشی مشابه

معمای سیم کشی

 

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

 

پاسخ ‘معمای المپیادی سیم کشی های مشابه’

با توجه به شکل، می توان با استفـاده از دو نسخه  مشابه از سيم گزينه  ۴، يک چندضلعی بسته  غيرمتقـاطع ساخت. به سادگی می توان ديد که اين کار برای ديگر گزينه  ها غيرممکن است.

معمای جالب سیم کشی مشابه

تست هوش جالب سیم کشی

 

منبع : آی هوش