معمای جالب 9 دایره و خط ممتد

معمای جالب 9 دایره و خط ممتد

معمای جالب 9 دایره و خط ممتد :

چگونه میتوان بدون برداشتن قلم 9 دایره زیر را با 4 چهار خط مستقیم به هم متصل کرد؟

 

 جواب معما:
سعی کنید خودتان جواب معما را پیدا کنید.

*

*

*

*

 جواب معمای 9 دایره و خط ممتد
 ابتدا از یکی از گوشه ها شروع می کنیم !…
( لطفا کمی بیشتر فکر کنید ، شاید موفق شدید )

*

*

*

*

لطفا کمی فکر کنید و با استفاده از راهنمائی های بالا جواب را حدس بزنید ، اگر موفق نشدید

*

*

*

*

جواب معمای 9 دایره و خط ممتد
 همانند شکل زیر دایره ها را به هم وصل کنید …

 معمای جالب 9 دایره و خط ممتد