مقایسه پشت کامپیوتر نشستن !! (عکس )

مقایسه پشت کامپیوتر نشستن !! (عکس )
طریقه نشستن بعضی ها !!! که البته اشتباه هم هست !
 
 
 
طریقه صحیح نشستن !!
 
مقایسه پشت کامپیوتر نشستن !! (عکس )