ملکه زیبایی ۸۷ ساله !+ تصاویر

ملکه زیبایی ۸۷ ساله !+ تصاویر
خانمی ۸۷ ساله به عنوان ملکه زیبایی برزیل انتخاب شد.
 
ماریا هلنا فرناندز “۸۷ ساله توانست در اولین مراسم مجلل ملکه زیبایی خانم های سالمند که در برزیل برگزار شد عنوان ملکه زیبایی را از آن خود کند.این مراسم با حضور بسیاری از زنان ۶۵ سال به بالا برگزار شد.
خانم “ماریا هلنا فرناندز ”که صاحب دو فرزند و دو نوه می باشد بعد از گذاشتن تاج ملکه زیبایی هیجان خود را مانند دختر های ۲۰ ساله نشان می داد.او گفت:من آنقدر خوشحال هستم که انگار زبانم بند آمده است فقط این را بگویم که تا می توانم با پیری می جنگم.

ملکه زیبایی ۸۷ ساله !+ تصاویر

ملکه زیبایی ۸۷ ساله !+ تصاویر

ملکه زیبایی ۸۷ ساله !+ تصاویر

ملکه زیبایی ۸۷ ساله !+ تصاویر

روزگار نو