مناجات نامه رایانه ای

مناجات نامه رایانه ای

ای خدا Hard دلم Format مکن ……………………………… Filed من را خالی از برکت مکن

Option غم را خدایا On مکن …………………………………. File اشکم را خدایا Run مکن

Deltree کن شاخه های غصه را ……………………………. سردی و افسردگی هر سه را

Jumper شادی بیا تا Set کنیم ………………………………. سیستم اندوه را Reset کنیم

نام تو Password درهای بهشت ………………………….. آدرس Email سایت سرنوشت

ای خدا روز ازل Cad داشتی ……………………………… Mouse بود اما مگر Pad داشتی

که چنین طرح 3D می زدی ……………………………….. طرح خود بر روی CD می زدی

تا نیفتد Bug در اندیشه مان …………………………….. تا که ویروسی نگردد ریشه مان

ای خدا بر ما ایمن فرست ………………………………….. بهر دلهای پر آتش Fan فرست

ای خدا حرف دلم با کی زنم ……………………………… Help می خواهم که F1 می زنم

پایگاه فرهنگی هنری تکناز