من از این کادو ها میخوام !+ عکس

من از این کادو ها میخوام !+ عکس
همچین کادویی تو جیب یعنی جا میشه ؟