من بهت شک دارم

به روش اراذلی یا جواتی

مرد : صد بار نگفتم وقتی من نیسم نرو بیرون ! ها‌ ؟؟
زن : غلط كردم ! گه خوردم ! توروخدا نزن
مرد : چرا تیلیفون همش اشغاله ؟! با كی لاس میزنی عوضی ؟
– زن : به خدا اگه این تلفن نباشه از تنهایی دق میكنم
مرد : به چپم كه دق میكنی ! خودت بمیری بیتره ! خونتم نمیوفته گردن ما
زن : خداااااااااااااا ! منو بكش راحتم كن
مرد : از صب تا شب جون میكنم كه یه لقمه نون بیارم تو این خونه ! نمیشه یه شب نشاشی تو اعصاب ما ؟؟!! ها نمیشه ؟
زن : به خدا دیگه نمیتونم … دیگه بسه … میرم خونه بابام
مرد : ای شاشیدم تو صفحه اول شناسنامه بابات … هرررررررررررررری


به روش رشتی – ته غیرت

مرد : خانوم جان ببخشیدا ! عذر میخواما ! شما دیشب تا حالا كجا بودین ؟
زن : خونه عفاف ! مشكلیه ؟
مرد : نه خانوم جان خیلیم خوبه ! بالاخره شما هم استخدام دولت شدی
زن : ببینم كسی به من زنگ نزد !؟
مرد : عباس آقا جند بار زنگ زد ! گفتم نیستی ! كلی فوش داد بهت
زن : بابا جون یكم هم بكش یه كاری دستو پا كن واسه خودت
مرد : خانوم جان هر چی شما بگی ! اصلا اگه شما بخوای شبا تو كوچه میخوابم
زن : لوس نكن خودتو حالا ! پاشو اون ?? كیلو كون رو تكون بده یه چایی ور دار بیار
مرد : چشب خانوم جان ! میخوای دو تا بیارم اصن ؟
زن : راستی ببین امشب ساعت ? قرار دارم اون شورت گول گولیمو شستی؟
مرد : حانوم جان جسارته ها ! فضولیه ! با كی قرار دارین ؟
زن : با عباس اقا ! به تو ربطی داره ؟
مرد : آها خانوم جان خیالم راحت شد ! منو عباس آقا نداریم كه
زن : ولی خودمونیما دماغت خیلی ضایست
مرد : چی ؟! چی ؟! دماغ من ؟! توهین میكنی ؟! دماغ مسئله ناموسی نیست كه بشه به
همین راحتی ازش گذشت ! اصن ‍خانوم جان من میرم خونه ننم
زن : به سلامت ! عباس از تو كمد بیا بیرون


به روش تركی – نمنه

مرد : فكر كردی من نمیدانم ؟! فكر كردی من خرم ؟! شعور دارم ؟
– زن : ببین من هیچ گونه بیگناهم ! كاری نكردم
مرد : آخه من بدون بی دلیل كه بهت گیر نمیدم ! میدم ؟
زن : اونشو من نمیدونم ! فقط اینو بگم كه من به تو وفادارم
مرد : الله اكبر ! خود درخت كرم میریزه ها ! خجالت بكش زن
زن : اگه باورت نمیشه خوب طلاقم بده
مرد : بیبن كشیدن تو به دادگاه واسه من مثل كشیدن مو از ماسته
زن : من به این چیزاش هیچ كاری بیلمیرم
مرد : ای پوخ گویوم سوزون آقزووا
زن : سیكتیر بابا

به روش سوسولی – ایش

مرد : چرا انقد دیر كردی ؟ دلم هزار را رفت ! آرایشگاه نبودی مگه ؟
زن : اوا این چه سوالیه ؟ خب معلومه آرایشگاه بودم ! مگه به من شك داری ؟
مرد : چه حرفا میزنی !! من به تو بیشتر از خودم اعتماد دارم
زن : آخه میدونی چی شد ؟ از آرایشگاه تا خونه پیاده اومدم كه آرایشم خراب نشه
مرد : اوا خوب كردی ! انقد نگران شدم ! فكر كنم فشارم افتاده پایین
زن : آخ بمیرم الهی ! تو راه كه میومدم یه چند تا از این عوضیای جلف لجن بهم تیكه انداختن منم جوابشونو ندادم
مرد : خوب كاری كردی ! از این آدما خیلی زیاد شده ! فقط بلدن جلف بازی در بیارن
زن : حالا تو خودتو خیلی ناراحت نكن بچت میوفته
مرد : اوا خیلی بدی تو

پایگاه فرهنگی هنری تکناز