من که از همه بیشتر دوستت دارم ، تنهایم!

من که از همه بیشتر دوستت دارم ، تنهایم!

 

 

  به دیوار تازه رنگ شده نباید تکیه کرد،

به انسانهای تازه به دوران رسیده هم!!

 

مادرت تو را می بیند

 

خواهرت، پدرت، مردم غریبه

 

هزار نفر تو را می بینند

 

همه تو را می بینند

 

آن وقت، من که دوستت دارم

 

من که از همه بیشتر دوستت دارم

 

تنهایم!

علیرضا روشن

 من که از همه بیشتر دوستت دارم ، تنهایم!

حقیقت نوشت

 

  به دیوار تازه رنگ شده نباید تکیه کرد،

 

به انسانهای تازه به دوران رسیده هم