مهربانی را بیاموزید !+ عکس

مهربانی را بیاموزید !+ عکس

 

همه چیز ..

در زندگی تکراری می شود !

به جز ،

مهربـانے … !

 

واقعیت نوشت

 


چه چیز جز بخشندگی ام باعث شد تا مرا که می بینی خودت را بگیری ؟

انفطار