مهم من بودم ، که نبودم !!

مهم من بودم ، که نبودم !!

 

در نــگـهداشـتن حـــد وســط مــیان افـراط و تــفـریـط اســت . . .

 

 

می خواستم بمانم
رفتم
می خواستم بروم
ماندم
نه رفتن مهم بود و نه ماندن
مهم من بودم
که نبودم…

گروس عبدالملکیان

مهم من بودم ، که نبودم !!

قشنگ نوشت

 

فـضـیلت انـسان

در نــگـهداشـتن حـــد وســط مــیان افـراط و تــفـریـط اســت . . .