مواظب باشید کجا ماشین پارک می کنید !! ( تصویری)

مواظب باشید کجا ماشین پارک می کنید !! ( تصویری)
عکس هایی از سقوط درختی بر روی خودرو و نابودی کامل خودرو !!