موجوداتی با ظاهر عجیب و اسرار آمیز

موجوداتی با ظاهر عجیب و اسرار آمیز
محققین ادعا می کنند که این موجودات با ظاهر عجیب را در اعماق 800 تا 1400 متری اطراف سواحل گرینلند یافته اند . برخی از این موجودات تاکنون در مناطق دیگری از جهان دیده شده اند که از این جمله می توان به تصویر اول اشاره کرد که به اره ماهی پرتغالی معروف شده است .
 

موجوداتی با ظاهر عجیب و اسرار آمیز

موجوداتی با ظاهر عجیب و اسرار آمیز