مکالمه بسیار جالب و خنده دار دختر و پسرها با تلفن

مجموعه : مطالب طنز
مکالمه بسیار جالب و خنده دار دختر و پسرها با تلفن
گفتگوی بسیار جالب و خنده دار دختر و پسرها با تلفن
 
 
تلفن زنگ می خورد :

 
 
گفتگوی دو دختر پای تلفن:

سلام عشقم، قربونت برم. چطوری عسل؟ فدات شم… می بینمت خوشگم… بوس بوس  مکالمه بسیار جالب و خنده دار دختر و پسرها با تلفن
 
گفتگوی دو پسر پای تلفن:

بنال… بوزینه مگه نگفتی ساعت چهار میای؟ د گمشو راه بیفت دیگه کره خر  مکالمه بسیار جالب و خنده دار دختر و پسرها با تلفن
 
 
بعد از قطع کردن تلفن :

 
دخترها:

واه واه واه !!! دختره ایکپیریه بی فرهنگ چه خودشم میگیره اه اه اه انگار از دماغ فیل افتاده حالمو بهم زد  مکالمه بسیار جالب و خنده دار دختر و پسرها با تلفن
 
پسرها:

بابا عجب بچه باحالیه این حمید خیلی حال میکنم باهاش خیلی با مرامه مکالمه بسیار جالب و خنده دار دختر و پسرها با تلفن