مکانی برای آرامش در ایستگاه قطار مادرید ( تصویری)

مکانی برای آرامش در ایستگاه قطار مادرید ( تصویری)
 
ایستگاه قطار آتوچا یکی از بزرگترین ایستگاه های قطار در مادرید و یکی از خاص ترین آنها در دنیا است. به گزارش تک ناز چیزی که این ایستگاه را خاص کرده است فضای 4000 متری است که به باغ گیاه شناسی اختصاص داده شده است.بیش از 7000گیاه از 260 گونه مختلف در این باغچه نگهداری میشود. علاوه بر گیاه 22 گونه و نژادمختلف ماهی و لاکپشت هم در این باغچه و حوضچه های آن زندگی میکنند.

مکانی برای آرامش در ایستگاه قطار مادرید ( تصویری)

  مکانی برای آرامش در ایستگاه قطار مادرید ( تصویری)

 

 

مکانی برای آرامش در ایستگاه قطار مادرید ( تصویری)

 

 

مکانی برای آرامش در ایستگاه قطار مادرید ( تصویری)
 

 

 مکانی برای آرامش در ایستگاه قطار مادرید ( تصویری)

 

 مکانی برای آرامش در ایستگاه قطار مادرید ( تصویری)
 

 

  مکانی برای آرامش در ایستگاه قطار مادرید ( تصویری)

 

 مکانی برای آرامش در ایستگاه قطار مادرید ( تصویری)