میدانی چقدر دوستت دارم !؟

مجموعه : عاشقانه
میدانی چقدر دوستت دارم !؟

دوستت دارم قطرات منقوش بر پنجره ی زندگی است خالق نقش طراوت


دوستت دارم تحجر را به قاب تفكر فرو می برد

میدانی چقدر دوستت دارم !؟


دوستت دارم بر سطح یكنواخت سیاه و سفید زندگی برجستگی امید میدهد

میدانی چقدر دوستت دارم !؟


دوستت دارم میچكاند اشك شوق را از درون چشمان سیمی بی احساس

میدانی چقدر دوستت دارم !؟


دوستت دارم حلقه ی اتصال دلهاست در كویر بی نقش خیال سرد

میدانی چقدر دوستت دارم !؟


دوستت دارم طراوت می دوزد بر پیراهن تنهایی

میدانی چقدر دوستت دارم !؟


دوستت دارم ناقوس پر طنین ماندن است در معبد چشم انتظاری

میدانی چقدر دوستت دارم !؟


دوستت دارم كلام یكسان شدن است در سایه ی تضاد

میدانی چقدر دوستت دارم !؟


دوستت دارم بیان شیرین عدالت است در دادگاه هستی

میدانی چقدر دوستت دارم !؟


دوستت دارم داغ ترین درجه ی سوزاندن است

میدانی چقدر دوستت دارم !؟


دوستت دارم اوج ذوب شدن است در نهاد قلب سرد

میدانی چقدر دوستت دارم !؟


دوستت دارم كلام پیوند است برای مسیری جدا

میدانی چقدر دوستت دارم !؟


 

دوستت دارم تنها رنگی است كه سرخی پاییز را به عشق رنگ می آمیزد


میدانی چقدر دوستت دارم !؟


میدانی چقدر دوستت دارم؟