نابودی زمین به همین راحتی !! ( تصویری)

نابودی زمین به همین راحتی !! ( تصویری)
خدایا این همه درخت را قطع می کنیم بعد توقع داریم هوای پاک و سالم در جهان داشته باشیم.
 
این صنعت پر سود و تا حدودی مورد نیاز در جامعه امروزی باعث نابودی جنگل های بسیار زیادی شده که اگر به همین شکل ادامه پیدا کند آیندگان ما جنگل را فقط در تصاویر خواهند دید .
 
قطع درختان در بسیاری از نقاط جهان ادامه دارد و این بسیار خطرناک میباشد.