نابینا و گیلاس

مجموعه : داستان
ابینا: مگر شرط نکردیم از گیلاسهای این سبد یکی یکی بخوریم ؟

بینا : آری

نابینا : پس تو با چه عُذری سه تا سه تا می خوری ؟

بینا : تو حقیقتا" نابینایی ؟!

نابینا : مادرزاد

بینا : چگونه دریافتی من سه تا سه تا می خورم ؟!
نابینا : آن گونه که من دو تا دو تا می خورم و تو هیچ معترض نمی شوی !