نحوه استفاده از پیك فلومتر

مجموعه : پزشکی و سلامت
نحوه استفاده از پیك فلومتر

1- در صورت امكان بایستید.

 

2- درجه را روی صفر قرار دهید.

 

3- یك نفس عمیق بكشید، دستگاه را در دهان قرار داده (به صورت افقی) و لبهایتان را محكم روی آن بگذارید.

نحوه استفاده از پیك فلومتر

4- بطور ناگهانی و به شدت یك بازدم عمیق انجام دهید.

 

5- ببینید كه درجه بر روی چه عددی قرار گرفته است.

 

6- دوباره درجه را روی صفر قرار دهید.

نحوه استفاده از پیك فلومتر

7- دوبار دیگر این كار را تكرار نمایید تا سه عدد بدست آید.

 

8- بیشترین عددی كه به دست آمده است را یادداشت نمایید.

 

گاهی اوقات، كاهش حداكثر جریان هوای بازدمی بطور متناوب رخ می دهد كه اغلب در پاسخ به یك عامل تحریك كننده مثل مواجه شدن با موهای گربه ایجاد میشود.

نحوه استفاده از پیك فلومتر

اندازه گیری با این روش، بویژه اگر شما فقط از علایم متناوب آسم شاكی هستید، می تواند بسیار مفید باشد.

 

همچنین اندازه گیری روزانه با این وسیله می تواند در برنامه درمانی شما بعنوان یك سیستم هشدار دهنده اولیه در هنگامی كه انتظار وخیم تر شدن اسم را داریم سودمند باشد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز