نخستین کشتی توربینی جهان

نخستین کشتی توربینی جهان

نخستین کشتی توربینی که توربینا(Turbinia)نام داشت در 1894در انگلستان ساخته شد.طول آن 31/6 متر(معادل 103 فوت)و قدرت توربین آن 2000 اسب بود.در نخستین سفر آزمایشی در 1897 به سرعتی معادل 34/5 گره دریایی(63/9 کیلوتر در ساعت)دست یافت.