نصیحت کردن ملانصرالدین

نصیحت کردن ملانصرالدین

ملا دختر خود را به یک دهاتی داده بود.شب عروسی عده ای از خویشاوندان داماداز ده آمده و دخترک راسوار بر خری کرده با خود بردند.هنوز مقدار زیادی ازخانه ی ملا دور نشده بودندکه ناگهان ملا دوان دوان خود را به آن ها رساند.یکی از همراهان عروس از ملا پرسید:چه کار داری و برای چی با این عجله به این جا آمدی؟ملا نفس نفس زنان گفت:باید نصیحتی برای دخترم می کرذم ولی یادم رفت و سرش را نزدیک به گوش اوکرد و گفت:دخترم یادت باشد که هروقت خواستی چیزی بدوزی پس از این که تار(نخ) راداخل سوزن کردی آخرش را گره بزنی و گرنه از سوراخ بیرون خواهد رفت.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز