نقاشی هایی که باورش کمی سخت هست ! ( تصویری)

نقاشی هایی که باورش کمی سخت هست ! ( تصویری)

Diego Fazio که بیشتر با نام DiegoKoi شناخته شده است هنرمندی خبره در خلق آثار واقعگرایانه است،اقلب مردم با دیدن چنین تصویری این سوال را می پرسند که آیا این واقعا طراحی است و جواب آنها بله است. DiegoKoi از مراحل کشیدن تصویری فوق العاده واقعی که بیش از 200 ساعت وقت برده، عکس برداری کرده است. 


 

نقاشی هایی که باورش کمی سخت هست ! ( تصویری)

 

3نقاشی هایی که باورش کمی سخت هست ! ( تصویری)

 


 

4نقاشی هایی که باورش کمی سخت هست ! ( تصویری)

 


 

5نقاشی هایی که باورش کمی سخت هست ! ( تصویری)

 


 

6نقاشی هایی که باورش کمی سخت هست ! ( تصویری)

 

نقاشی هایی که باورش کمی سخت هست ! ( تصویری)
 


نقاشی هایی که باورش کمی سخت هست ! ( تصویری)

 

 


نقاشی هایی که باورش کمی سخت هست ! ( تصویری)

 


نقاشی هایی که باورش کمی سخت هست ! ( تصویری)

 


نقاشی هایی که باورش کمی سخت هست ! ( تصویری)

 

نقاشی هایی که باورش کمی سخت هست ! ( تصویری)