نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

 

نمایش زیبای احساسات با تصاویر

 

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)


در دست های چه کسی
اسراف می شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره ات محتاجم؟

ییلماز اردوغان

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)


کوچه های بن بست
همان خیابان های غمگینی هستند
که از رسیدن به تو
نا امید شده اند

امیر طاهری
 

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

 

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

باید باور کنیم
تنهایی
تلخ‌ترین بلای بودن نیست،
چیزهای بدتری هم هست،
روزهای خسته‌ای…
…که در خلوت خانه پیر می‌شوی …
و سال‌هایی
که ثانیه به ثانیه از سر گذشته است.
تازه
تازه پی می‌بریم
که تنهایی
تلخ‌ترین بلای بودن نیست،
چیزهای بدتری هم هست:
دیر آمدن!
 

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

 

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

خداوند به تو چهره ای داده ، اما تو برای خودت چهره دیگری می سازی!

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

هر چه فریاد است از چشمان او خواهم شنید!
هر چه را او سعی دارد بی صدا پنهان کند…

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)


ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ که می گوﯾﻨﺪ :ﻣﺮﺩ ﺑـﺎﯾﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑـﺎﺷﺪ …
ﭼﺸﻤـﻭ ﺍﺑـﺮﻭ ﻣﺸﮑﯽ ﺑـﺎﺷﺪ …
ته ریش داشته ﺑـﺎﺷﺪ ……
ﻭ …!!ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮیم :ﻣﺮﺩ ﺑﺍﯾﺪ ﺑﺎﻭﺟــﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﻏﺮﻭﺭﺵ – ﻣﻬﺮﺑـﺎن ﺑﺎﺷﺪ …
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ تمام ﻟﺠﺒﺎﺯﯾﻬﺎیش – ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ….
ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣــــﻪ خستگی ﻫﺎﯾﺶ – ﺻﺒـﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ …
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﺶ – ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ …
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

زنده ایم و زندگی نمی کنیم …

  نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

اگر درد را احساس کردی ، زنده ای …
اما اگر درد و محنت دیگران را احساس کردی ، انسانی .

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)

 

 نمایش احساسات زیبا در عکس (5)