نه اندرز از کریستین لارسون

  1. چنان قوی باش  که هیچ عاملی، آرامش فکر تو را بر هم نزند.
  2. درباره سلامت، شادمانی و خوشبختی سخن بگو.
  3. محاسن و مزایای دوستانت را به آنان گوشزد کن.
  4. در هر چیز، جنبه روشن آن را ببین.
  5. همیشه درباره بهترین پیش آمدها فکر کن.
  6. از موفقیت دیگران همان قدر خوشحال باش که از موفقیت خودت خوشنود می شوی.
  7. به اشتباهات گذشته فکر مکن،  اما از آن ها درس بگیر.
  8. شاد باش و به دیگران لبخند بزن.
  9. آن قدر بزرگ باش که نگران نشوی، آن قدر نجیب و موقر باش که خشمگین نشوی، و آن قدر شاد باش که اجازه ندهی مشکلی بروز کند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز