نوشته ای جالب برای دزد پررو (+عکس)

نوشته ای جالب برای دزد پررو (+عکس)
در قونیه ترکیه یک مرد پس از اینکه خانه اش 4 بار مورد سرقت یک دزد ناشناس قرار گرفت پارچه نوشته ای روی خانه خود نصب کرد و روی آن نوشت :" در این خانه دیگر اشیایی برای دزدی باقی نمانده لطفا به خود و پلیس زحمت بی مورد ندهید."

 وجود این نوشته سبب نشد تا خانه " محمد پکر" شهروند ساکن قونیه برای بار پنجم مورد سرقت قرار نگیرد.

 این بار محمد پکر در پارچه نوشته زیر که می بینید روی پارچه نوشته :" ای دزد! چه رویی داری! من از نوشتن خسته شدم اما تو از دزدی خسته نشدی!"

نوشته ای جالب برای دزد پررو (+عکس)