هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)
 
 
این عکاس با استفاده از مواد غذایی به خلق آثار شگفت انگیز پرداخته است. او نشان داد که همیشه برای نشان دادن استعداد لازم نیست طبق اصول پیش رفت.
 
عکاس مستقر در لندن، کارل وارنر با استفاده از قطعات از مواد غذایی چشم اندازهای زیبایی را خلق کرده است. این چشم انداز های زیبا از میوه و سبزیجات، نان، ماهی تازه، گوشت و شکلات به وجود آمده اند.
 
هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)
کارل سازه های معماری مشهوری مانند تاج محل و دیوار بزرگ چین و بیابان ها را هم با استفاده از مواد غذایی ساخته است .
 

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)

هنرمندی که آثار خود را با مواد غذایی خلق می کند (تصویری)