والدین نمونه از بدی و بی خیالی ! ( تصویری)

والدین نمونه از بدی و بی خیالی ! ( تصویری)

واقعا چرا بعضی از خانواده ها اینقدر بیخیال هستند ؟

یک مهدکودک کنار خانه ما هست بعضی وقتها مربی طوری با بچه ها حرف میزنه دلم می خواد برم اونجا کله اش را بزنم تو … !!   خدایش بیشتر به بچه ها توجه کنید حواستون باشه .

والدین نمونه از بدی و بی خیالی ! ( تصویری)

 

والدین نمونه از بدی و بی خیالی ! ( تصویری)

والدین نمونه از بدی و بی خیالی ! ( تصویری)

والدین نمونه از بدی و بی خیالی ! ( تصویری)

والدین نمونه از بدی و بی خیالی ! ( تصویری)

والدین نمونه از بدی و بی خیالی ! ( تصویری)

والدین نمونه از بدی و بی خیالی ! ( تصویری)

والدین نمونه از بدی و بی خیالی ! ( تصویری)