وقتی مردم عادی دزد می شوند !! ( تصویری)

وقتی مردم عادی دزد می شوند !! ( تصویری)
تکناز : متأسفانه این رفتار بسیار زشت در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشور خودمان دیده شده…نمونه های بسیاری را شنیدیم که اموال و وسایل با ارزش  فولانی را درتصادف بردن و …نمونه اش همین تصادف چند وقت پیش علی دایی که در حالی که بیهوش بود وسایل با ارزشش را افرادی عادی دزدیدن…
گاهی دزدی برای افرادی به معنای زرنگی جای عوض میکند بی خبر از آن که روزی شاید این اتفاق برای انها بیفتد !
وقتی مردم عادی دزد می شوند !! ( تصویری)

وقتی مردم عادی دزد می شوند !! ( تصویری)

وقتی مردم عادی دزد می شوند !! ( تصویری)

وقتی مردم عادی دزد می شوند !! ( تصویری)

وقتی مردم عادی دزد می شوند !! ( تصویری)