پدری که بخاطر پسرش شکم سگش را شکافت !!+ تصاویر

مجموعه : مجله خبری
پدری که بخاطر پسرش شکم سگش را شکافت !!+ تصاویر

یک پدر آمریکایی برای اینکه انگشت پسرش را بازگرداند،شکم و معده سگش را شکافت.

"فرناندو برینونی" به قفس سگشان نزدیک شد و برای بازی کردن با سگ درون قفس دست خود را داخل قفس برد ولی هنگامیکه قصد داشت دست خود را خارج کند انگشتش گیر کرد و سگ نیز انگشت او را گاز گرفت و بلعید.

پدر که صدای فریادهای فرزندش را شنید اسلحه کمری خود را برداشته به بیرون میرود و هنگامیکه با این صحنه روبرو میشود سگ را میکشد و معده او را میشکافد؛انگشت را از معده خارج میکند و به بیمارستان میبرد اما پزشکان موفق به پیوند انگشت نشدند.

پدری که بخاطر پسرش شکم سگش را شکافت !!+ تصاویر

پدری که بخاطر پسرش شکم سگش را شکافت !!+ تصاویر

منبع : انتخاب