پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری)

مجموعه : عاشقانه
پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری)
من سرم توی کار خودم بود 
 

پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

بعد یه روز یه نفرو دیدم 

 

پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

اون این شکلی بود 

 

پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

ما اوقات خوبی با هم داشتیم 

 

پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

من یه کادو مثل این بهش دادم 

 

پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

وقتی اون کادومو قبول کرد من اینجوری شدم 

 

پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

ما تقریبا همه شبها با هم گفت و گو میکردیم 

 

پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

وقتی همکارام من و اونو توی اداره دیدن اینجوری نگاه میکردن 

 

پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

و منم اینجوری بهشون جواب میدادم 

 

پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

اما روز عشق اون یه گل رز مثل این داد به یه نفر دیگه 

 

پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

و من اینجوری بودم 

 

پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

بعدش اینجوری شدم 

 

پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

احساس من اینجوری بود 


پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

بعد اینجوری شدم 


پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) 

بله….آخرش به این حال و روز افتادم 


پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری)