پر معنی ترین کلمه ؟

پر معنی ترین کلمه ؟
پر معنی ترین کلمه" ما" است…آن را بکار ببند

 

عمیق ترین کلمه "عشق" است… به آن ارج بنه بی رحم ترین کلمه" تنفر" است…از بین ببرش 

سرکش ترین کلمه" هوس" است…بآ آن بازی نکن

خود خواهانه ترین کلمه" من" است…از ان حذر کن

ناپایدارترین کلمه "خشم" است…ان را فرو ببر
 
بازدارترین کلمه "ترس"است…با آن مقابله کن
 
با نشاط ترین کلمه "کار"است… به آن بپرداز.
 
پوچ ترین کلمه "طمع"است… آن را بکش. 

سازنده ترین کلمه "صبر"است… برای داشتنش دعا کن. 

روشن ترین کلمه "امید" است… به آن امیدوار باش.
 
ضعیف ترین کلمه "حسرت"است… آن را نخور.
 
تواناترین کلمه "دانش"است… آن را فراگیر. 

محکم ترین کلمه "پشتکار"است…آن را داشته باش.
 
سمی ترین کلمه "غرور"است… بشکنش. 

سست ترین کلمه "شانس"است… به امید آن نباش. 

شایع ترین کلمه "شهرت"است… دنبالش نرو. 

لطیف ترین کلمه "لبخند"است…آن را حفظ کن. 

حسرت انگیز ترین کلمه "حسادت"است… از آن فاصله بگیر. 

ضروری ترین کلمه "تفاهم"است… آن را ایجاد کن. 

سالم ترین کلمه "سلامتی"است… به آن اهمیت بده. 

اصلی ترین کلمه "اطمینان"است… به آن اعتماد کن. 

بی احساس ترین کلمه "بی تفاوتی"است… مراقب آن باش.