پزشکی سنتی چینی

مجموعه : پزشکی و سلامت
پزشکی سنتی چینی

مجموعه ای از روش های‌ درمانی است که در طول هزاران سال در چین بوجود آمده است.

پزشکی سنتی چینی

پزشکی سنتی چینی، روش های‌ پزشکی سنتی ژاپن و کره را نیز در بر دارد. دیدگاه این روش مبتنی بر این مساله است که فرآیندهای بدن انسان به هم وابسته هستند و دائماً با محیط اطراف تعامل دارند.

 

بنابراین این روش درمانی، برای پیشگیری، مبارزه و درمان بیماری ها به دنبال ناهماهنگی در بدن و محیط اطراف آن می گردد.

پزشکی سنتی چینی

همچنین این روش بر چند چارچوب فلسفی چون نظریه ژنگ فو و نظریه؟

 

یین ینگ «پنج عنصر بنیادی» بنا شده است. این روش همیشه در یک ساختار علمی فعالیت نمی کند ولی بعضی از فعالان این روش ها تلاش هایی نموده اند که آنها را در ساختاری از دانش پزشکی شهودی جای دهند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز