پسری با پیراهن عجیب سبز و صورتی در مراسم ختم!+ عکس

پسری با پیراهن عجیب سبز و صورتی در مراسم ختم!+ عکس
 
پسری با پیراهن عجیب سبز و صورتی در مراسم ختم !!+ عکس
 
مطمئنا اگر فقط به تصاویر نگاه کنید، باخود خواهید گفت که این پسر دیوانه است اما بهتر که زود قضاوت نکنید.
 
پسری با پیراهن عجیب سبز و صورتی در مراسم ختم!+ عکس
 
پسری با پیراهن عجیب سبز و صورتی در مراسم ختم!+ عکس
 
Barry Delaney و Kevin Elliott دو دوست صمیمی بوده که در افغانستان مشغول جنگیدن بودند. آنها با یکدیگر قرار می‌گذارند که هر کدام از آنها زودتر کشته شد، دوست دیگر در مراسم خاکسپاری لباس سبز و جوراب صورتی بپوشد.
 
پسری با پیراهن عجیب سبز و صورتی در مراسم ختم!+ عکس
 
پس از این قول و قرار barry Delaney  در 24سالگی بخاطر حمله موشکی کشته می‌شود و Kevin در مراسم خاکسپاری به این صورت به قولی که داده بود عمل می‌کند.