پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )
از کارتون توی یک اداره مدرن راضی نیستین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

هنوز هم از گرسنگی مینالید؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

از خواب توی تخت خواب سفتتون خسته شدین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

هنوز قدر محبت و مراقبت های والدینتون رو نمیدونین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

راحتی و آسایش باعث میشه وقت مطالعه خوابتون ببره؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )
 

آیا آرامش و لذت یک حمام گرم رو دارین و باز هم از زندگی مینالین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

هنوز هم از اینکه دستاتون وقتی ظرفای خودتون رو میشورین آسیب میبینه نگران هستین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پس دستای کوچیک این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

Louis Vuitton کافی نیست؟ مارک های جدید تر میخواین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

از بازی های تکراری خسته شدین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

کار دیگه ای برای انجام دادن ندارین؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

با داشتن پاهایی سالم هنوزم مینالید؟

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

پس این چی؟!

پـس اینا چی ؟ ( حتما ببینید )

همیشه به یاد داشته باش:

درست زمانی که از وضعیت زندگیت شکایت میکنی، مردمانی هم هستند که
برای داشتن زندگی مثل تو و بودن به جای تو حاضرند به هر کاری دست بزنند

 

منبع : پرشین استار