پیشابراه به کجای بدن می گویند

مجموعه : پزشکی و سلامت
پیشابراه به کجای بدن می گویند

به مجرای انتقال ادرار از مثانه تا محل خروج آن پیشاب راه میگویند.

پیشابراه به کجای بدن می گویند

این مجرا در زنان کوتاه تر است و به همین دلیل عفونت در دستگاه ادراری زنان چندین برابر مردان است

پایگاه فرهنگی هنری تکناز