چرا انسان‌ها می‌توانند صحبت كنند اما شامپانزه‌ها نه؟!

چرا انسان‌ها می‌توانند صحبت كنند اما شامپانزه‌ها نه؟!

 
نتایج یك تحقیق جدید نشان داده است كه چرا انسانها می‌توانند صحبت كنند، اما شامپانزه‌ها قادر به حرف زدن نیستند…

نتایج یك تحقیق جدید نشان داده است كه چرا انسانها می‌توانند صحبت كنند، اما شامپانزه‌ها قادر به حرف زدن نیستند.
محققان دریافتند در مغز انسان یك منطقه اساسی و حیاتی برای تكلم و زبان وجود دارد كه شامپانزه‌ها فاقد این قسمت در مغزشان هستند.
این منطقه از مغز اولین بار توسط یك فیزیكدان فرانسوی به نام پییر پاول بروكا شناسایی شده و به نام همین فیزیكدان منطقه بروكا نام گرفته است.
به گفته پژوهشگران منطقه بروكا معمولا بخش بزرگتری را در نیمكره سمت چپ مغز انسان نسبت به نیمكره سمت راست اشغال می‌كند.
محققان برای كنترل بهتر روی چگونگی تغییرات منطقه بروكا طی شش میلیون سال گذشته، بخش‌های نازكی از این منطقه را از مغز 12 شامپانزه كه بر اثر مرگ طبیعی مرده بودند، مورد مطالعه قرار دادند.
محققان می‌گویند: این منطقه در مغز شامپانزه‌ها وجود دارد، اما ساختار آن با مغز انسان متفاوت است.
منطقه بروكا در مغز انسان‌ها رشد بیشتری پیدا كرده و در نتیجه توان تكلم را در انسان‌ها به وجود آورده است.