چرا خوردن مشروب ممنوع هست !!! ( تصویری )

چرا خوردن مشروب ممنوع هست !!! ( تصویری )
خوردن مشروب هوش را از سر میبرد و انسان را به رفتاری عجیب وا میدارد ازجمله این رفتار نداشتن کنترل بر روی اعصاب و روان هست که باعث مشکلات فراوانی در سیستم کنترل بدن خواهد شد.
عکسهای زیر نمونه ای طنز آمیز از خوردن مشروب میباشد !!!