چرا دکمه لباس خانمها بر خلاف آقایان سمت چپ است؟

چرا دکمه لباس خانمها بر خلاف آقایان سمت چپ است؟
چرا دکمه لباس خانمها بر خلاف آقایان سمت چپ است؟
            چون بیشتر مردم با دست راست کار می کنند به همین سبب دکمه های لباس را
            سمت راست میدوزند تا افرادی که به اصطلاح راست دست هستند به آسانی بتوانند
            دکمه های لباس خود را باز کرده یا ببندند. البته این موضوع در مورد لباس های مردانه
            کاملا صادق است اما بانوان چطور؟

            چرا با آنکه بیشتر خانم ها مانند آقایان راست دست هستند دکمه لباسشون سمت
            چپ دوخته شده است؟

چرا دکمه لباس خانمها بر خلاف آقایان سمت چپ است؟
            برای پاسخ به این پرسش باید عقربه های زمان را به عقب بچرخانیم و به گذشته های
            دور برویم. یعنی زمانیکه نخستین بار دکمه لباس ساخته شد و این دکمه کالایی لوکس
            و گرانبها به شمار می رفت و تنها مردمان طبقه مرفه اجتماع استطاعت خرید آنرا
            داشتند. این در حالی بود که زنان اشرافی در آن زمان هیچگاه لباس خود را شخصا به
            تن نمی کردند بلکه خدمتکاری داشتند که این کار را برایشان انجام می داد.

            چون خدمتکار برای بستن یا گشودن دکمه لباس بانوی خود می بایستی مقابل او قرار
            می گرفت دوزندگان لباس زنانه معمولا دکمه لباس را در سمتی قرار می دادند که
            خدمتکار بتواند به راحتی با دست راست خود آنها را باز کرده یا ببندد! از این رو دکمه
            لباس زنان را سمت چپ می دوختند.

            هر چند امروزه استفاده از دکمه عمومیت یافته و دیگر از آن خدمتکاران خبری
            نیست با این حال هنوز هم این اصل به قوت خود باقی مانده و دکمه های لباس های
            زنانه سمت چپ دوخته می شود.

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز