چرا می گوییم طرف خالی بست؟!

چرا می گوییم طرف خالی بست؟!
 
 
 پیشینه عبارت "خالی بستن" به معنی "دروغ گفتن و لاف زدن" که این روزها رایج است به سال هاپیش یعنی  بر می گردد.

 نقل می کنند که در آن زمان  بدلیل کمبود اسلحه، بعضی از پاسبانهایی که گشت می دادند فقط غلاف خالی اسلحه

 یعنی همان جلدی که اسلحه در آن قرار می گیرد را روی کمرشان می بستند و در واقع اسلحه ای در کار نبود.

 دزدها و شبگردها وقتی متوجه این قضیه شدند برای اینكه همدیگر را مطلع كنند به هم می گفتند که طرف "خالی

 بسته" و منظورشان این بود که فلان پاسبان اسلحه ندارد و غلاف خالی اسلحه را دور کمرش بسته به این معنی كه

 در واقع برای ترساندن ما بلوف می زند که اسلحه دارد و روی همین اصل بود که واژه خالی بندی رواج پیدا کرد.