چطوری داماد بیل گیتس شوید؟!

چطوری داماد بیل گیتس شوید؟!
پدر: دوست دارم با دختری به انتخاب من ازدواج كنی

پسر: نه من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب كنم

پدر: اما دختر مورد نظر من، دختر بیل گیتس است

پسر: آهان اگر اینطور است، قبول است

پدر به دیدار بیل گیتس می رود

پدر: برای دخترت شوهری سراغ دارم

بیل گیتس: اما برای دختر من هنوز خیلی زود است كه ازدواج كند

پدر: اما این مرد جوان قائم مقام مدیرعامل بانك جهانی است

بیل گیتس: اوه، كه اینطور! در این صورت قبول است

پدر به دیدار مدیرعامل بانك جهانی می رود

پدر: مرد جوانی برای سمت قائم مقام مدیرعامل سراغ دارم

مدیرعامل: اما من به اندازه كافی معاون دارم!

پدر: اما این مرد جوان داماد بیل گیتس است!

مدیرعامل: اوه، اگر اینطور است، باشد

و معامله به این ترتیب انجام می شود

نتیجه اخلاقی: حتی اگر چیزی نداشته باشید باز هم می توانید چیزهایی بدست آورید. اما باید روش مثبتی برگزینید